STATUTTER

§1 Selskabets navn er "Johannes Jørgensen Selskabet"
§2 Selskabets hjemsted er Svendborg.
§3 Selskabets formål er at uddybe kendskabet til og fremme studiet af
JohannesJørgensens liv, virke og forfatterskab.
§4 Selskabet tjener sit formål ved bl.a.
  1) afholdelse af foredrag,
  2) ekskursioner og kulturdage,
  3) udgivelse af publikationer og
  4) støtte til Johannes Jørgensens Hus i Svendborg.
§5 Som medlem af selskabet kan optages enkeltpersoner, juridiske personer,
herunder foreninger, samt private og offentlige kulturinstitutioner, dog således, at ingen sådan forening, institution el. lign. har mere end én stemme ved generalforsamlingen.
§6 Selskabets overordnede myndighed er generalforsamlingen, der træffer sine afgørelser
ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede, dvs. medlemmer, der har betalt deres årlige kontingent. En enkelt skriftlig fuldmagt kan overdrages til et andet medlem, der selv deltager i generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 3/4 % majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede.
§7 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt på Svendborg Bibliotek i november måned.
Den indkaldes med tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10. oktober. Sådanne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal udsendes sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
 

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning. Debat om og godkendelse deraf.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Formanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse.
5. Kassereren fremsætter forslag til fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand for et år. Genvalg kan finde sted.
7. Valg af den øvrige bestyrelse, der har 4 medlemmer. De vælges for to år ad gangen, idet to medlemmer afgår i lige år, to andre i ulige år. Genvalg kan finde sted.
8. Valg af to suppleanter for to år. Genvalg kan finde sted.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant, der vælges for to år ad gangen og kan genvælges.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan på begæring af bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne indkaldes skriftligt af bestyrelsen med tre ugers varsel og særlig angivelse af dagsorden.

§ 9

Selskabet ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, dvs. formanden og fire bestyrelsesmedlemmer. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og sekretær kan dog udpeges udenfor bestyrelsen med ansvar overfor denne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til fremme af selskabets formål.

§10 Selskabets regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
§ 11 Til selskabets opløsning kræves ¾ majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder eventuelle midler Johannes Jørgensens Hus i Svendborg.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.03 | 22:05

Kære Marianne Weigel. Jeg har ikke kendskab til, om nogen har skrevet om deres forbindelse. Men i Mit Livs Legende bd. IV og V omtales hun flere steder.

...
18.03 | 17:33

Har I kendskab til, om nogen har skrevet om Johannes Jørgensen og Polly Rosenørn-Lehn?

...
02.02 | 11:18

Kære Rune Christiansen
Send os din adresse, så vil vi sende dig det ønskede nummer af Nyhedsbrevet. Du bedes overføre kr. 30 + forsen. kr. 15 på konto 1551 0010

...
02.02 | 10:01

Kære selskab

Jeg vil gerne købe jeres juni 2020 nyhedsbrev for tredive kroner som beskrevet nf.

Hvordan foregår det rent praktisk?

Vh

Rune Christiansen

...
Du kan lide denne side