Generalfors. 2020 ikke afholdt p.g.a. Corona krisen

Formandens beretning

Formandsberetning for 2020

Det kunne ved generalforsamlingen i november 2019 ikke forudses, at året 2020 på mange måder ville blive et atypisk år for hele samfundet – og således også for Johannes Jørgensen Selskabet, der på flere måder måtte rette sig ind efter de restriktioner, som myndighederne foreskrev. Af samme grund har bestyrelsen også set sig nødsaget til at aflyse den ordinære generalforsamling for 2020.

De mest markante ændringer,bestyrelsen måtte foretage,var, da årets første bestyrelsesmøde d. 14. marts blev aflyst. Det ikke betød, at bestyrelsen ikke tog sig af det nødvendige bestyrelsesarbejde, men gennemførte bestyrelsesmødet med orientering og meningsudveksling via mailkorrespondance. Dernæst gav det sig selv, at årets sommermøde planlagt til søndag d. 16. august ligeledes måtte aflyses. Dette skridt var især smerteligt, idet sommermødet er selskabets mest markante udadvendte manifestation, men det ville være uforsvarligt at samle så mange mennesker i den i så henseende trange stue i Møstings Hus så meget mere som, at deltagerne traditionelt består af deltagere i den smittefarlige risikogruppe. Lykkeligvis gav årets programsatte foredragsholdere tilsagn om at komme til sommermødet 2021, hvis dette bliver fysisk muligt.

Årets gang i Johannes Jørgensen Selskabet er herudover ikke blevet nævneværdigt præget af coronasituationen,når man ser bort fra de måneder, hvor det ikke var muligt at arbejde på Det Kgl. Bibliotek, som var lukket. Et foredrag, som skulle være afholdt sammen med Henrik Wivel på Svendborg Bibliotek i september, måtte aflyses. Det samme måtte en generalforsamlingen i De Litterære Selskaber (LISE). Efter at biblioteket atter åbnede sin læsesal, er arbejdet med at studere især dagbøgerne fortsat. Desværre har nye strukturer på biblioteket gjort arbejdet en hel del vanskeligere, idet det nu ikke mere er tilladt at affotografere materialet til videre hjemmestudier. Det er en alvorlig indskrænkning af mulighederne for at trænge dybere ind i stoffet. Det gælder både arbejdet med dagbøgerne men måske især med brevsamlingen, som ofte er affattet på fremmedsprog,der har gjort det nødvendigt at få eksperthjælp udefra.

I forbindelse med, at Henrik Wivel skrev en artikel i NYHEDSBREVET om den franske forfatter J.-K. Huysmans, efterlyste han et forlag, som ville påtage sig at oversætte og udgive Johannes Jørgensens tysksprogede bog om Huysmans. Bestyrelsen tog handsken op og fik på kort tid engagereten sprogkyndig til at påtage sig at oversætte teksten til dansk. Den lille bog (80 sider) udkom omkr. 1. november, og selvom vi nok ikke skal regne med, at den i modsætning af selskabets tidligere 6 udgivelser skal give overskud, er det alligevel en vigtig udgivelse, som vi mener,selskabet kan være stolt af. Bogen er aldrig tidligere udkommet på dansk og giver et meget fint billede af Huysmans’ dramatiske omvendelsesproces.

Selskabets NYHEDSBREV udkommer planmæssigt 4 gange om året – marts – juni – september – december. Det er med tilfredshed, vi kan se, at det aldrig er vanskeligt at finde relevant materiale til bladet. Der er for det meste stor villighed fra kompetente forfattere til at yde bidrag til bladet. Der skal endnu en gang lyde en stor tak til Svendborg Bibliotek for generøs hjælpsomhed med at trykke bladet for os.

Samarbejdet mellem Johannes Jørgensens Hus (ved Henrik Hagsholm- Petersen) og Selskabet fortsætter med samme gensidige forståelse for vigtigheden i at bibringe de besøgende en alsidig indsigt i digterens omfattende litterære univers. Af nyt i udstillingen er en præsentation af 3 bogudgivelser fra 2019, dels Elise Iuuls og Henrik Wivels tekstkritiske udgave for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab af Mit Livs Legende, dels af Martin Bergsøes En røst i ørkenen, en gennemgang af Johannes Jørgensens religiøse forfatterskab, og endelig af Katolsk Forlags fotografiske genudgivelse af Pilgrimsbogen efter 1936-udgaven. Bøgerne skulle egentlig have været udstillet allerede i foråret, men planen led under coronasmittens hærgen samme skæbne, som så mange andre aktiviteter. Men nu er bøgerne på plads i Husets glasmontre. Besøgstallet var indtil oktober opgjort til 380.

Vi får ofte henvendelser fra folk, som spørger om detaljer omkring Johannes Jørgensen og hans litteratur. Herimellem tilgår der somme tider også nyt, som vi ikke kendte til i forvejen – ukendt korrespondance eller skriftlige småting. Det bidrager alt sammen til at øge vores viden om Johannes Jørgensen.

Vi er stadig nogle stykker, som fortsætter arbejdet med at dykke ned i digterens omfattende dagbogssamling. Det har gennem årene udvidet vores viden og forståelse for mange ukendte og dunkle stedet i digterens liv og forfatterskab. Desværre er det i år indført ny og meget restriktiv ordning på Det Kgl. Bibliotek der har medført, at vi ikke mere må affotografere materialet til videre studium som nævnt ovenfor – og dårligt nok formidle den indhøstede viden videre igennem vores publikationer. Det har skabt stor irritation blandt forskerne, som på mange måder har hindret deres arbejder i at nå ud til offentligheden. Vi kan ikke vide, hvilke langtidskonsekvenser denne ordning kan medføre. For vores vedkommende skulle det forhåbentligt betyde, at når vi når til 70-året for digterens død i 2026 – altså om ca. 6 år – så skulle restriktionerne blive lempet. Men lad os nu se.

I foråret – inden coronasmitten satte sit præg på alt i vores tilværelse – inviterede prof. Johannes Nørregaard-Fransen (tidl. leder af H. C. Andersencentret i Odense) os til at deltage i et projekt med titlen ”Danske digterruter.” Under et møde i Odense med deltagelse af repræsentanter for 19 digtere og/eller forfattere præsenterede han os for ideen, der kort fortalt drejer sig om, at bringe danske digteres færden og litteratur ud til et bredere publikum ved at markere steder med tilknytning til de enkelte digtere. Ved en fælles publikation og en hjemmeside skal stederne markeres med pluk af digternes værker. Pandemien har dog forsinket virkeliggørelsen af projektet, der dog gerne skulle blive en realitet i løbet af 2021. Johannes Jørgensen vil blive præsenteret ved en rundgang i hans Svendborg med lokaliteter, som har markeret sig i hans digtning.

Vores hjemmeside bekræfter til fulde.hvor vigtigt en sådan installation er i det moderne liv. Vi får ofte direkte henvendelser gennem detdialoglink, som er sat ind, og gennem den ugentlige tilbagemelding, vi får fra udbyderen,ser vi, at et stigende antal søger ind på hjemmesiden. Det ligger for tiden på et gennemsnit på ca. 5-600. Hjemmesiden er tillige en vigtig funktion i vores mulighed for at meddele os til medlemmerne ud over, hvad vi bringer af meddelelser i Nyhedsbrevet.

Vores medlemstal ligger næsten konstant på ca. 110. I så henseende placerer vi os godt i sammenligning med de fleste litterære selskaber, men i lighed med dem er medlemsskaren præget af modne mennesker. Det er næsten umuligt for de litterære selskaber at hverve unge mennesker.

Frederiksberg 1. november 2020

Stig Holsting

Formand for Johannes Jørgensen Selskabet

Handlingsplan for 2021

I det inderlige håb, at 2021 må falde tilbage i mere vante former, vil planen for aktiviteter i Johannes Jørgensen Selskabet i tillid hertil blive skitseret her.

Bestyrelsen vil holde de planlagte møder i hhv. marts, juni og september, ligesom Nyhedsbrevet vil udkomme med de sædvanlige årlige fire numre i hhv. marts, juni, september og december.

Der har været fremsat forslag til en ”byvandring” i København/Frederiksberg til de steder, hvor vi har kendskab til, at Johannes Jørgensen har boet i årene mellem 1882-1904. Selvom vi her bruger udtrykket ”Byvandring” skal det siges, at turen rundt rækker noget mere end en vandring med rimelighed kan klare. Derfor er det påkrævet, at der stilles tilstrækkeligt med bilkapacitet til rådighed. Der er endnu ikke taget endelig beslutning til gennemførelsen eller til noget tidspunkt, men foråret vil nok være det mest sandsynlige. En annoncering vil i så fald blive sat i Nyhedsbrevets martsnummer.

Sommermødet er endnu ikke programsat, men vil forhåbentlig kunne gennem føres søndag den 8. august. Den endelige beslutning vil blive taget i samråd med de medvirkende foredragsholdere, som i øvrigt er de samme, som vi måtte melde afbud til i år nemlig Aage Jørgensen og Flemming Behrend. Af samme grund vil programmet blive som det aflyste i 2020.

Det allerede annoncerede initiativ under navnet Danske Digterruter skulle have været søsat i 2020 men kom altså til at blive sat på vågeblus p.g.a. coronasmitten. Vi håber, at projektet kommer på plads i løbet af foråret 2021. Det er en beslutning, som ligger i hænderne på initiativtageren prof. Johannes Nørregaard-Frandsen. Fra vores side ligger ideerne parate.

Samarbejdet med Svendborg Bibliotek omkring Johannes Jørgensens Hus er efterhånden så fast og præget af gensidig tillid. Endnu er der ikke udarbejdet planer for en ny temaudstilling. Det kan ikke udelukkes, at den standende udstilling om Andrée Carof kan fortsætte ligesom udstillingen om nyudkomne bøger vil blive stående.

Regnskab og status 2019/20

 

Johannes Jørgensen Selskabet
               
Driftsregnskab for perioden 01/10-2019 til 30/09-2020
               
               
               
               
               
          2020/2019   2019/2018
          30/09-1/10   30/09-1/10
          KR   KR
  Indtægter:          
               
  Kontingent     19.425,00   19.425,00
               
  Donationer til selskabet   525,00   51.200,00
               
  Bogsalg "Antikvariat"   624,00   877,00
               
  Bogsalg "Udgivelser"   422,60   0,00
               
  Renter       2,96   2,96
               
  I alt       20.999,56   71.504,96
               
  Udgifter          
               
  Tilskud bogudgivelser   0,00   5.000,00
               
  Arrangementer     1.178,26   6.701,26
               
  Bestyrelsen   1.696,00   1.650,00
               
  Administration     10.417,56   9.987,60
               
  Nyhedsbrev     8.571,60   7.222,79
               
  Afskrivninger     0,00   0,00
               
  I alt       21.863,42   30.561,65
               
  Resultat overført til formuen -863,86   40.943,31
               
OBS! Kontingent for medlemskab er uforandret på kr. 175 om året.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.06 | 10:53

Ja tak. Vil købe den gamle udgave 1903.
Kan jeg komme forbi at hente den om ca en uge
da jeg bor i Skåne men har ærinde i Dk. i nær fremtid

...
01.06 | 15:24

Kære Ruth Thomsen
Prisen på bogen er ca. 80 kr. Min usikkerhed skyldes, at bogen ligger i vores arkiv, hvor jeg først kommer om et par dage.

...
01.06 | 15:15

Tak for svar!
Hvad koster Pilgrimsbogen fra 1903 ?
Er meget interesseret

Mvh Ruth thomsen

...
31.05 | 16:22

Pilgrimsbogen er udkommet i 4 udgaver. Forskellen på 1.udgaven og de tre andre består alene i forfatterens egne rettelser. 1903-udgaven kan købes hos os.

...
Du kan lide denne side